Radio Paradiso Nord (MV)
Radio Paradiso Nord - Mecklenburg-Vorpommern - Rostock 89.7 MHz; Schwerin 103.9 MHz; Stralsund 103.6 MHz; Hamburg 12C DAB+