PBS Radju Malta - 93.7 FM
PBS Radju Malta - 93.7 FM - Malta 93.7 MHz FM; Gozo 98.5 MHz FM; 181.936 MHz DAB+; 999 kHz MW