Frysk FM - Fryslân
Frysk FM - Fryslân - Radio út it hert fan Fryslân - FM Frekwinsjes: Leeuwarden 101.8 FM; Heerenveen 97.3 FM