Radio Vinyl FM - Stockholm 107.5 FM
Radio Vinyl FM - Stockholm 105.9 FM; Östergötland 103.8 FM