Rádio 7 - Slovensko
Rádio 7 - Slovensko - Trans World Radio (TWR)