Hits Radio - Portsmouth 107.4 FM
Hits Radio - South Coast - Portsmouth 107.4 FM